ALGEMENE VOORWAARDEN

Facturen van BM Chemie (btw-nummer: BE0779155072) zijn onmiddelijk betaalbaar dan wel voor de aangegeven vervaldag.

Bij gebreke aan tijdige betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten verschuldigd aan een intrest van 8% per jaar tot op datum van de volledige betaling. Tevens zal een forfaitaire schadevergoedingn van 10% van de hoofdsom verschuldigd zijn met een minimum van 50 EUR.

Vanaf levering draagt de klant de verantwoordelijkheid voor de producten.

Partijen gaan er nadrukkelijk mee akkoord dat producten bij afwezigheid van de klant mogen worden afgezet aan diens woning of maatschappelijk zetel.

Geschillen omtrent producten van BM Chemie kunnen uitsluitend beslecht worden door de Vrederechter van Vilvoorde of de Rechtbank van Koophandel, Eerste Aanleg te Mechelen.

  1. Contactopname, inschrijven op de nieuwsbrief & downloaden van de brochure

Bij het opnemen van contact, het inschrijven voor de nieuwsbrief of het downloaden van onze brochure gaat u akkoord met de algemene voorwaarden alsook dat uw data kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Echter zal er geen misbruik worden gemaakt van uw persoonlijke gegevens en zullen deze niet worden doorgespeeld naar andere partijen. Meer informatie kan u terugvinden onder de privacy policy.